مراسم روز بهورز

برگزاری اردوی یک روزه در اردوگاه تفریحی ارزنه بمناسبت روز بهورز در تاریخ 96/6/16 با اهداء تقدیرنامه و هدیه به بهورزان و صرف نهار.