جلسه آموزشی پزشکان

جلسه آموزشی باموضوع خدمات نوین سلامت سالمندان ومیانسالان جهت پزشکان تیم سلامت درمورخه25/5/96درمحل سالن کنفرانس مرکزبهداشت برگزارگردید.