اورژانس 115 شهرستان باخرز

    

 

ناظر اورژانس : آقای حسن جوانبخت                                    شماره تماس : 05154825432
 

                                      ایمیل:   [a]mums.ac.ir
 
 

همکاران پایگاه شهری

همکاران پایگاه جاده ای

مسئول پایگاه : احمد ریاحی مسئول پایگاه : رامین رحمتی
تکنسین : حسن جوانبخت
 تکنسین : عبدالرحمان شرافتمند
تکنسین : احمد قهرمانی
تکنسین : محمود دائمی
تکنسین : احسان اکبری
تکنسین : عبدالحکیم حنیفی لاجی
امدادگر راننده : کاظم حیدری تکنسین : شعیب عبدالغفوری
امدادگر راننده : مسئود آئیش
خدمات : روح الله پاشایی
   خدمات : محمود امیری
   

                          شماره های مستقیم :                                 

 اورژانس باخرز : 05154825432  

اورژانس دهبرزو : 05154973600