واحد مبارزه با بیماریها باخرز

 

 

   تماس با مسئول واحد  

 

 

 
مسئول واحد
مجتبی روشندل
پرسنل
علیرضا اسدی
   ......     
           معزعلیمیرزایی      
تحصیلات
کارشناس مبارزه با بیماریها
تحصیلات
کاردان مبارزه با بیماریها
.....
کاردان بیماریها
تلفن محل کار
05294825753 داخلی 18
05294825455
تلفن محل کار
05294825753 داخلی 18
05294825455
05294825753 داخلی 18
05294825455
05294825753 داخلی 18
05294825455
Email
roshandelm3[at]mums.ac.ir
Email
 


 

شرح وظایف
 
1- انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه¬های اجرائی .
 
2- پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای واگیر و غیرواگیر منطقه با توجه به اولویت آنها و پیشهاد آنها به اداره کل ریشه کنی مالاریا و مبارزه با بیماریهای واگیر .  
 
3- دریافت برنامه های عملیاتی تایید شده و ابلاغ آن به واحدهای تابعه جهت اجرا.

4- پیش بینی و تهیه لوازم و وسائل موردنیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجراء عملیات طبق اعتبارات مصوب .
 
5- همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی بمنظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه مبارزه با بیماریها .
 
6- شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت .
7- نظارت بر انجام امور فنی واحدهای تابعه (سمپاشی، بیماریابی، نمونه برداری، مبارزه با ناقلین و واکسیناسیون و امور قرنطینه، آزمایش نمونه ها، مبارزه با کنترل اپیدمیها، درمانها، نحوه نگهداری مواد بیولوپیک و غیره)

8- دریافت آمار عملیات انجام شده از واحدهای تابعه و تنظیم گزارش نهائی و ارائه آن به واحدهای ذیربط

9- شرکت در جلسات و کمیسونهای مختلف و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی .

10 پیش بینی و کوشش در رفع احتیاجات نیروی انسانی مورد نیاز برنامه های ریشه کنی مالاریا و مبارزه با بیماریهای واگیر واحدهای تحت سرپرستی .
 
11-بررسی گزارشهای آماری رسیده از مراکز بهداشتی درمانی از نظر اپیدمیولوژیک .

12- تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولان مربوط .

13- انجام سایر امور مربوط به ارجاعی .
 
 

 


 

 


    اخبار و اطلاعیه    

 

 

 

    مطالب آموزشی     


 

 

 

    ضوابط آموزشی    

 

 

   ارتباط با سامانه آموزشی