واحد بهداشت محیط و حرفه ای باخرز


 

   پرسنل واحد

 

  

 

  راضیه نورایی 

  

کارشناس بهداشت محیط

  noraeir1[at]mums.ac.ir 

 

05154825755

 09151023074 

 

 شرح وظایف


 

 

 
    
  علی آخوندزاده   

 

     

 کارشناس ستادی               


     akhondzadehe2[at]mums.ac.ir      

     09155298060

  

 


 


  

غلامعلی سبزواری

کاردان بهداشت محیط

(مرکز بهداشت روستایی پلبند و استای )

                          [at]mums.ac.ir 

 

09159083288

 

 

 


 

 

   

فاطمه مختاری    

کارشناس بهداشت محیط

(مرکز بهداشت شهری روستایی باخرز و ارزنه  )

                          [at]mums.ac.ir 

 

09150260991

 

 

 


 

 

 

 

   عفت بقایی       

کارشناس بهداشت محیط  

(مرکز بهداشت روستایی قلعه نو و همت آباد )

                          [at]mums.ac.ir 

 

09157398185

 

 

 


 

 


  مطالب آموزشی  


 

 

    ضوابط آموزشی    


   اخبار و اطلاعیه