واحد بهداشت محیط و حرفه ای باخرز


 

   اخبار و اطلاعیه     

 

 

   مطالب آموزشی   

 

 

    ارتباط با سامانه آموزشی   

 

 

    ضوابط آموزشی    

 

 

      تماس با رابط آموزشی      

 

 

  راضیه نورایی 

  

کارشناس بهداشت محیط

noraeir1[at]mums.ac.ir 

 

05154825755

 

 


شرح وظایف بهداشت حرفه ای

 

 

                                     علی آخوند زاده   

کارشناس بهداشت  محیط


                 

     09159278848

    05154825891