واحد آمار باخرز

 

واحد آمار مرکز بهداشت باخرز
 
 

مسئول واحد

حمیدرضا حسین زاده

تحصیلات

کارشناس

تلفن

05154825758-

Email

hoseinzadehr3[at]mums.ac.ir 

 
 

شرح وظایف

 1. نظارت وکنترل فرمهای آمارماهیانه
 2. استخراج شاخصهای بهداشتی کلیه مراکزبهداشتی درمانی از فرمهای آماری بصورت 3 ماهه،6 ماهه و سالانه و تهیه جزوه هایمربوطه
 3. ثبت وطبقه بندی علل مرگ و میر شهرستان واستخراج اولویتهای اصلی مرگ ومیر و برنامه ریزی در جهت کاهش میزان مرگ ومیر
 4. بررسی زیج حیاتی خانه های بهداشت بصورت 3ماهه جهت کنترل آن با فرمهای آماری
 5. بررسی زیج حیاتی خانه های بهداشت درپایانسال و ثبت آن دربرنامهhnis
 6. استخراج شاخصهایزیج حیاتی و تهیه جزوهمربوطه
 7. انجام سرشماری سالیانه در ابتدایسال
 8. بررسی و جمع بندی اطلاعاتجمعیتی
 9. تدوین ،اجرا و ارزشیابی برنامه عملیاتیواحد
 10. برگزاری کمیته های تجزیه و تحلیل آمار ومرگ و میر شهرستان بصورت فصلی
 11. همکاری و سرپرستی گروههای آماری درطرحهای آمارگیری نظیر سرشماری عمومی نفوس ومسکن
 12. همکاری با کلیه واحدهایستادی
 13. انجام سایر امور محوله