واحد مشارکت مردمی باخرز

 

واحد مشارکت مردمی مرکز بهداشت باخرز
 
 
مسئول واحد
حمید رضا حسین زاده
تحصیلات
کارشناس
تلفن محل کار 
05294825753 - داخلی 19
Email

 

شرح وظایف

 

 

1- بررسی و برنامه ریزی برای اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه و اجرای خط مشی ها در قالب سیاستهای وزارتخانه
2- هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در اجرای طرحها و برنامه های مورد نیاز در زمینه مربوطه
3- شرکت در شورای بهداشتی استان و شهرستان در ارتباط با جلب مشارکت جامعه برای ارتقایء سطح سلامت جامعه
4- هماهنگی با سایر سازمانها، ادارات ، نهادها بمنظور برنامه ریزی در پیشبرد اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه
5- جمع آوری گزارش فعالیتهای جلب مشارکت جامعه در سطح استان و ارسال به موقع آن به وزارت متبوع
6- تشکیل جلسات آموزشی در زمینه پیشبرد اهداف برنامه و فرمهای جلب مشارکت جامعه
7- نظارت و برنامه ریزی جهت هر چه بهتر نمودن برنامه جلب مشارکت مردم
8- تهیه و تنظیم نشریه ها و پوسترها و تصویرهای آموزشی در جهت اهداف برنامه جلب مشارکت مردمی
9- تعیین چهارچوب آموزشی برای کارشناسان جلب مشارکت جامعه در مرکز بهداشت شهرستانها
10- برنامه ریزی و اجرای کلاسهای آموزشی کارشناسان ستاد مرکز بهداشت شهرستان جهت کسب مهارت ارتباطی برای جلب مشارکت مردم
11- هماهنگی و برنامه ریزی در جهت ایجاد هرچه بیشتر انگیزه در داوطلبان افتخاری بهداشت و شناساندن داوطلبین بهداشتی به مردم و مسوولین
12- نظارت بر عملکرد فعالیتهای فوق برنامه مشارکت جامعه
13- برقراری ارتباط موردی با مردم و جمعیت تحت پوشش واحدهای بهداشتی به لحاظ بررسی عملکرد خدمات بهداشتی
14- نظارت بر ارزشیابی فعالیتهای بهداشتی در ارتباط با جلب مشارکت جامعه واحدهای بهداشتی
15- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق