واحد بهداشت مدارس

    تماس با مسئول واحد  

 

   نثار احمد موحدی 
   کارشناس بهداشت مدارس
   movahedina1[at]mums.ac.ir

09151270169

05154825891

 


.........
 

 

شرح وظایف

 1. جمع آوري اطلاعات مربوط به تعداد مدارس به تفكيك مقاطع تحصيلي و تعداد دانش آموزان
 2. پايش اطلاعات بهورزان در رابطه با دستور العمل هاي بهداشت مدارس
 3. بررسي آمارهاي ارسالي به مركز بهداشت استان در قالب فرمهاي آماري
 4. تقسيم مدارس بين پرسنل موجود در مراكز بهداشتي درماني شهري با هماهنگي مديران مدارس
 5. تشكيل جلسات شوراي بهداشت مدارس
 6. تشكيل جلسات كميته بهداشت مدارس
 7. نظارت بر تشكيل پرونده بهداشتي مدارس براي كليه مدارس شهري و روستايي توسط كاردانان بهداشت خانواده و بهورزان
 8. بازديد از مدارس شهري و روستايي
 9. پيگيري در ارتباط با انجام معاينات سالانه دانش آموزان ابتدايي و راهنمايي
 10. همكاري در اجراي طرح سنجش سالانه نوآموزان بدو ورود به دبستان در شهر
 11. اجراي كلاسهاي آموزشي در مدارس شهري و روستايي
 12. پيگيري در ارجاع موارد قابل ارجاع دانش آموزان
 13. اجراي سالانه طرح واكسيناسيون توام در سطح دبيرستان
 14. اجراي برنامه هاي و مناسبتهاي خاص در طول سال

 

 


    اخبار و اطلاعیه    

 

 

    مطالب آموزشی     


 

    ضوابط آموزشی    

 

 

   ارتباط با سامانه آموزشی