مراکز بهداشتی درمانی


مراکز بهداشتی درمانی شبکه بهداشت و درمان باخرز
 

نام مرکز

نام مسئول مرکز

تعداد خانه بهداشت فعال

تلفن مرکز

مرکز بهداشتی درمانی ارزنه

دکتر جواد لوایی

3

 05294843394

مرکز بهداشتی درمانی قلعه نو علیا

دکتر مهدی رجب نژاد

10

05294863330 

مرکز بهداشتی درمانی همت آباد

دکتر امین جهانی

4

05294813535 

مرکز بهداشتی درمانی استای

دکتر مولود ذوالفقاری

3

05294333636 

مرکز بهداشتی درمانی بهلول آباد پلبند

دکتر رضا جعفری

3

05294323030 

مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی باخرز

دکتر امیر مؤید پور

15 و 2 پایگاه بهداشتی

05294823270