مرکزبهداشتی درمانی شبانه روزی باخرز

 

 

  آقای حسن خوش زبان    کارشناس مسئول آزمایشگاه      امور عمومی مرکز  آقای سید ابراهیم موسوی

آقای مختار محمدی        کارشناس آزمایشگاه               پزشک مرکز   خانم دکتر مریم سادات طاهر

خانم مریم اسدی          کارشناس آزمایشگاه                پزشک مرکز       خانم دکتر فاطمه علیدادی

خانم نفیسه صفدری       کارشناس آزمایشگاه               پزشک مرکز       خانم دکتر هانیه زمانی 

               خانم سارا امام دادی       کارشناس آزمایشگاه              پزشک مرکز      خانم دکتردیبا اباذری                   

                  آقای حسین بامهر         کارشناس آزمایشگاه                پزشک مرکز     خانم دکتر فاطمه تقی زاده                    

               آقای امیر عباس نویدی    کارشناس آزمایشگاه                 پزشک مرکز     آقای دکتر صادق اسدی                     

                                                          دندانپزشک          خانم دکتر فرح زاد     

                                                      پرستار مرکز         خانم طلعت محمدی

                                                      پذیرش      آقای غلام رسول داوودسادی

                                                      پذیرش             اقای اسماعیل سلمی

 

 

شماره تماس 05154823270 درمانگاه

05154825760 آزمایشگاه