مرکزبهداشتی درمانی همت آباد

 

   

شماره پست سازمانی

عنوان پست سازمانی

نام و نام خانوادگی دارنده پست سازمانی

1 پزشک عمومي (رئيس  مرکز )  آقای دکتر پیام ژاله نادری
2 مامای تیم سلامت خانم شجاعی
3 پرستار آقای سالاری-خانم رضایی
4 سرایدار،خدمتگزار  آقای محمودآور
5 داروخانه بخش خصوصی(آقای دکتر فیض) خانم نوروزی
خانه بهداشت بايي
1 بهورز زن  خانم سمیه مختاري
خانه بهداشت سورستان
1 بهورز زن خانم عذرارحیمی
خانه بهداشت سنقرآباد
1 بهورز زن خانم منيژه اعظمي
خانه بهداشت همت آباد
1 بهورز زن خانم کبری صفری 
2 بهورز زن خانم صدیقه گمنام
3 بهورز مرد آقای حسن لامي