مرکزبهداشتی درمانی قلعه نوعلیا

 

شماره پست سازمانی

عنوان پست سازمانی

نام و نام خانوادگی دارنده پست سازمانی

1

پزشک عمومي (رئيس  مرکز ) 

پزشک عمومی

خانم دکتر ناهید شعرباف

خانم دکتر طیبه ناصری

 

امور عمومی

              اقای محمد پرورش

3

مامای تیم سلامت

خانم اعظم بهنام نیا

خانم زهرا امیری نژاد

4

پرستار

خانم معصومه عباسی

خانم سمیه ساقی

خانم معصومه زیبایی

اقای جواد رحمانی

اقای محمد رضا خزایی

5

کاردان يا تکنيسين آزمايشگاه 

اقای حامد صدیق

6

کاردان يا تکنيسين آزمايشگاه 

خانم حوا اسدی

7

کاردان بهداشت خانواده

خانم حمیده رضایی

8

کاردان مبارزه با بیماریها

رامین انصاری

9

بهيار

آقای سيد ابراهيم موسوي

10

کارشناس بهداشت محیط

سمیرا عطایی

11

متصدي پذيرش ، آمار و مدارک پزشکي 

آقای محمودزاده

 

داروخانه بخش خصوصی( آقای دکتر اسماعیل فیضی)

علی عبداللهی

12

راننده 

محمد پرورش

خانه بهداشت آبنيه

 

1

بهورز زن

مريم کريمدادي

خانه بهداشت تورانه

 

1

بهورز زن

فاطمه اسماعيلي

خانه بهداشت استجرود

 

1

بهورز زن

زهره    دهقان

خانه بهداشت تنگل مزار 

 

1

بهورز زن

گوهر    محمدي

خانه بهداشت شهرک شهيد بهشتي

 

 

بهورز زن

مبارکه سالاری

1

بهورز زن

زهرا     نوروزي

خانه بهداشت دهبرزو

 

2

بهورز زن

زینب افکن پور

خانه بهداشت کلاته کاظم

 

1

بهورز زن

رحیمه    عثماني

خانه بهداشت فري آباد

 

1

بهورز زن

آمنه      همتي

خانه بهداشت قلعه سرخ

 

1

بهورز 

فاطمه     خالقي

خانه بهداشت قلعه نو علیا

 

1

بهورز زن

زليخا عسکري

2

بهورز زن

عزت غفوري

3

بهورز مرد 

عليرضا صارمي