مرکزبهداشتی درمانی ارزنه

 

ردیف

عنوان پست سازمانی

نام و نام خانوادگی دارنده پست سازمانی

1

مسئول درمانگاه

آقای دکتر ایمان ملک زاده

خانم دکتر یلدا رضایی

2

خانم مریم پور حسن

ماما

   


4

بهيار 

خانم معصومه جدي

5

متصدي پذيرش ، آمار و مدارک پزشکي

اقای محمد محمود زاده

6

سرايدار ، خدمتگزار

اقای محمد محمود زاده

     

7

داروخانه بخش خصوصی(دکتر نوروزی)

آقای مجید سلیمی

خانه بهداشت ارزنه1

1

بهورز زن

صغري شجاعي

2

بهورز مرد

حميدرضا اسدي

خانه بهداشت ارزنه 2

1

بهورز زن

زهرا  عظيمي

خانه بهداشت ارخود

1

بهورز زن

زينب شايان فر