مرکزبهداشتی درمانی ارزنه

 

 

ردیف

عنوان پست سازمانی

نام و نام خانوادگی دارنده پست سازمانی

1

مسئول درمانگاه

آقای دکتر باتجربه

2

خانم مریم پور حسن

ماما

   پرستار

نسیرین زهانی

4

بهيار 

 

5

متصدي پذيرش ، آمار و مدارک پزشکي

اقای عامری

6

سرايدار ، خدمتگزار

اقای عامری

     

7

داروخانه بخش خصوصی(دکتر نوروزی)

آقای مجید سلیمی

خانه بهداشت ارزنه1

1

بهورز زن

صغري شجاعي

2

بهورز مرد

حميدرضا اسدي

خانه بهداشت ارزنه 2

1

بهورز زن

زهرا  عظيمي

خانه بهداشت ارخود

1

بهورز زن

زينب شايان فر