مرکزبهداشتی درمانی پلبند

 

ردیف

عنوان پست سازمانی

نام و نام خانوادگی دارنده پست سازمانی

1

پزشک مسئول مرکز

خانم سروناز حضرتی
 

2

مامای تیم سلامت

خانم نعیمه اسحاقی

3

پرستار (امور داخلی مرکز)

امیر حمزه اقبال

4

سرايدار ، خدمتگزار

آقای محمود نیک بخت

5

داروخانه بخش خصوصی( آقای دکتر اسماعیل فیضی)

آقای هادی نیک بخت

خانه بهداشت بهلول آباد

2

بهورز زن

مریم مددی

3

بهورز مرد

 

خانه بهداشت پلبند

1

بهورز زن

عزت ممتاز