مرکزبهداشتی درمانی استای

 

ردیف

عنوان پست سازمانی

نام و نام خانوادگی 

1

پزشک عمومي (رئيس مرکز ) 

اقای دکتر داود نقدبیشی

2

مامای تیم سلامت

الهام شیدایی

3

سرايدار ، خدمتگزار

آقای ایرج یوسف زاده

 

کاردان بهداشت خانواده

کارشناش بهداشت محیط

خانم پروانه بیانی نشتیفانی

خانم مرضیه شادمان

4

داروخانه بخش خصوصی(دکتراسماعیل فیضی)

اقای عطا خادم زاده

خانه بهداشت استاي 1

1

بهورز زن

معصومه مظلوم

2

بهورز مرد

جان محمد باخير

خانه بهداشت استاي 2

1

بهورز زن

سميه    ساده