دبیرخانه و بایگانی

 

  محمد نیکوکار متصدی امور دفتری 05154825757  

شرح وظایف

 

1. دریافت نامه ها و پرونده های رسیده و ارجاع آن به مسئولین مربوطه

2. تهیه گزارشها و آمارهای مورد نیاز

3. ارسال نامه ها از دبیرخانه به سایر ادارات و یا اداره پست

4. ثبت نامه ها در دفتر اندیکاتور یا در سیستم اتوماسیون اداری

5. بایگانی نامه های پاراف شده و رسیده در صورت لزوم

6. راهنمایی ارباب رجوع , پاسخگویی به تلفن ، تنظیم وقت ملاقات برای ارباب رجوع با مدیریت شبکه

7. انجام سایر امور طبق نظر مافوق