کارگزینی باخرز

 

 

مسئول واحد : کاظم صادقی پور 

کارشناس واحد : فاطمه آفریدون

تلفن محل کار: 05294825752 

Email:sadeghipourk1[at]mums.ac.ir

شرح وظایف

صدور احکام مختلف کارگزینی از قبیل افزایش حقوق ، تمدید قرارداد ،برقراری و یا نوبت کاری و ...

تهیه اطلاعات و گزارشات پرسنلی و اعلام آن به مقام مافوق

تهیه صورت اضافه کار و مرخصی و معذوریت کارمندان

پیش بینی احتیاجات پرسنلی شبکه و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت امور جاری ، تهیه ضوابط و دستورالعملها ی لازم

انجام مکاتبات مربوط به استخدام ، انفصال ، اخراج ، انتقال ، تغییر عنوان و ....

شرکت در کمیسیون ها و جلسات شبکه ، رسیدگی به پیشنهادات ترفیع و بازنشستگی

مطالعه و بررسی مقررات استخدامی و اظهار نظر در باره چگونگی اجرای قوانین و مقررات مورد عمل