امور مالی

 


 

                         
                             
 
 
 
 
 

سیدحسن سیدالحسینی

عامل دیحساب و مسئول واحد

05294825756 -05294825753 داخلی16

Email:seyedhh1[at]mums.ac.ir

شرح وظايف

 سید مصطفی هاشم زاده

کارشناس حسابدار 05154825888  Email:hashemzadehm3[at]mums.ac.ir
 
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

حبیب الله روزه گیر

کارپرداز

05154825888 

 Email[at]mums.ac.ir

شرح وظایف

 


 

 

 

 

مسعودرمضانی

امین اموال

05154825754

 Email:ramezanim15[at]mums.ac.ir 

شرح وظایف

سلمان بااراده

انباردار

05154825754

 

Email:baeradehs2[at]mums.ac.ir