مدیریت شبکه بهداشت


 


دکتر قاسم خالقی    مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان باخرز

email:khaleghigh1[at]mums.ac.ir

سوابق کاری :

از سال 1388 تا 1392 معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان تایباد

از سال 1393 تا 1398 معاون بهداشتی شبکه بهداشت فریمان

تلفن تماس : 05154825757