واحدکاهش خطر وبلایا

 

 

   تماس با مسئول واحد  

   رامین انصاری  

 

   کارشناس بلایا و حوادث

      ansarisr2[at]mums.ac.ir

05294825753

09153285032

 


    اخبار و اطلاعیه    

 

 

 

    مطالب آموزشی     


 

 

 

    ضوابط آموزشی    

 

 

   ارتباط با سامانه آموزشی