واحد هماهنگی و گسترش باخرز

 

 

                        واحد گسترش مرکز بهداشت باخرز
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارشناس مسئول گسترش
سمیه وجدانی  
 
 
کارشناس مسئول پزشک خانواده
بتوئل شریعتی
تحصیلات 
 کارشناس 
  
  
تحصیلات
 کارشناس 
تلفن
05294825750 داخلی 14
5294825889
 
 
تلفن
05294825753 داخلی 14
05294825751  
Email
 
 
Email


کارشناس پزشک خانواده

shariatib1[at]mums.ac.ir

بتول شریعتی


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

                    شرح وظایف

واحد گسترش یکی از واحدهای ستادی مستقردرمرکزبهداشت شهرستان می باشد که با استفاده از ابزارهای مدیریتی وظایفی به شرح ذیل را ارائه می نماید :

1- بررسی ،مطالعه و تعیین محل های استقرار واحدهای بهداشتی و درمانی در منطقه تحت پوشش

2- پیشنهاد و پیگیری راه اندازی واحدهای بهداشتی و درمانی مطابق طرح گسترش
3- بهره گیری از داده های آماری به منظور برنامه ریزی سالیانه
4- ادغام خدمات و هماهنگی بین واحدهای بهداشتی درمانی

5- بررسی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز
 
6- بررسی مشکلات و نارساییهای موجود در سیستم و پیشنهاد راه حل مناسب

7- ایجاد هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه
8- همکاری با مراکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی

9- جمع آوری ، ثبت و کنترل اطلاعات نرم افزاری سیستم ساختارشبکه سلامت (hnis)

10-انجام کلیه امور مربوط به طرح پزشک خانواده اعم از تعداد نیروی مورد نیاز برنامه پزشک خانواده ، تنظیم قراردادها و.....
11-اجرای دستورالعمل های مربوط به تامین و پیگیری فضای فیزیکی ، تجهیزات و....

12- انجام سایر امور محوله