واحد سلامت روان


 


   تماس با مسئول واحد  

 

    زهرا نگهبان         

   کارشناس سلامت روان          

      neghahbanhz2[at]mums.ac.ir         

05154825753 داخلی 24

 


                                                                           شرح وظابف
1- بررسی وشناخت بیماری های روانی منطقه
2- بررسی وتعیین میزان بروز وشیوع بیماری های روانی در شهرستان ومقایسه آن با وضعیت عمومی مراقبت بیماری های روانی در سطح کشور
3- تشکیل وشرکت در کمیته فنی بهداشت روانی استان، پیگیری واجرای تصمیمات آن
4- مشارکت در تحقیق وبررسی در مورد علل وعوامل موثر در بروز بیماری های روانی واختلالات رفتاری
5- همراهی با تیم بازدید کننده از مراکزتابعه به منظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه بهداشت روانی
6- جمع آوری ، کنترل ، تجزیه وارسال به موقع آمار وداده های مربوط به مراقبت بیماری های روانی
7- تهیه وتدوین برنامه های آموزشی بهداشت روان برای عموم ومشارکت در اجرای آن
8- تهیه تدوین برنامه های آموزشی بهداشت روان برای گروه های خاص اجتماعی (نظیر معتادان ، نوجوانان ، جوانان) و مشارکت در اجرای آن
9- طراحی وتدوین مفاد ورسانه های آموزشی نظیر پوستر ،مقاله ، ترجمه متون علمی وآموزشی در زمینه بهداشت روانی
10- شرکت در کارگاهها ،سمینارهای آموزش بهداشت روانی
11- مشاوره و درمان

.

 


    ضوابط آموزشی    

 

 


   ارتباط با سامانه آموزشی