واحد سلامت خانواده


   تماس با مسئول واحد  

 

   زهرا اسماعیلی 
   کارشناس کودکان و شیرمادر
   esmaeliz3[at]mums.ac.ir

 09159278848

05154825891

 

شرح وظایف


 شرح وظایف

 

                            معصومه رضایی   
    کارشناس مادران و میانسالان
 rezaeim4[at]mums.ac.ir

 09159278848

05154825891

 

 شرح وظایف 

 شرح وظایف    ارتباط با سامانه آموزشی